Christien Gutter | Fotograaf van abstract, architectuur en ander werk!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Anders Verbeeld

1           Definities

Begrippen in deze Algemene Voorwaarden:

 1. Aw: Auteurswet 1912
 2. Foto’s: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 3. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.
 4. Opdrachtnemer: Anders Verbeeld, fotograaf, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 72452552: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of foto’s worden geleverd: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW
 6. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van foto’s.

2           Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en mondelingen of schriftelijke Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

3           Offerte

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod dit aanbod te herroepen.
 3. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 6. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4           Opdracht

 1. Een opdrachtovereenkomst is een Overeenkomst waarbij de Opdrachtnemer zich jegens de Opdrachtgever verbindt om foto’s te maken en/of te leveren.
 2. Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Opdrachtnemer. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Opdrachtgever aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Opdrachtgever van het uitvoeren van werkzaamheden door Opdrachtnemer in overeenstemming met de offerte.
 3. Hetgeen in een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven, wordt door de Opdrachtnemer naar eigen technisch en creatief inzicht uitgevoerd.
 4. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Opdrachtnemer recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Opdrachtnemer volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Opdrachtnemer werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

5           Vergoeding

 1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, rekening houdend met de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
 3. Indien aannemelijk is dat Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt en/ of meerwerk heeft verricht die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.

6           Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
 2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

7           Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

8           Levering

 1. Opdrachtnemer zal een selectie maken van de genomen foto’s en deze globaal bewerken, voldoende om te kunnen bespreken met de Opdrachtgever. Deze foto’s worden digitaal aangeleverd als JPG bestanden in lage resolutie en voorzien van watermerk.
 2. Foto’s worden in de regel binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als tussen partijen is overeen gekomen, geleverd via een af te spreken wijze (bijvoorbeeld WeTransfer).
 3. Na bespreking en akkoord, zal de Opdrachtnemer de foto’s verder bewerken en in het gewenste formaat, zonder watermerk als JPG bestanden leveren.
 4. De gemaakte foto’s welke niet door Opdrachtnemer zijn geselecteerd, zullen niet aan Opdrachtgever geleverd worden.

9           Factuur en betaling

 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.
 3. De Opdrachtgever verricht de aan Opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.
 4. Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

10        Reclames en onderzoek

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings-)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de geleverde foto’s herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde foto’s, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

11        Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

12        Auteursrecht

 1. Het auteursrecht van foto’s die in opdracht gemaakt zijn door Opdrachtnemer berust automatisch bij de fotograaf. Dit betekent dat de foto’s eigendom zijn van de fotograaf en dat de Opdrachtgever de gebruiksrechten krijgt.

13        Gebruiksrechten

 1. De Opdrachtgever ontvangt de geleverde foto’s voor eigen gebruik. Onder eigen gebruik wordt verstaan de digitale media-uitingen op de website en sociale media van de Opdrachtgever en het gebruik in drukwerk zoals jaarverslagen, brochures e.d. van de Opdrachtgever. Daarnaast kan de Opdrachtgever de foto’s afdrukken en tentoonstellen in het bedrijfspand.
 2. De Opdrachtgever zal van de foto’s geen andere kopieën maken – digitaal of op andere wijze – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de foto’s door te leveren aan derden. Als er een andere partij dan de Opdrachtgever geïnteresseerd is in de foto’s, kan deze partij, eventueel via Opdrachtgever, een offerte vragen.
 4. Opdrachtnemer krijgt toestemming om de foto’s die in opdracht zijn vervaardigd, te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals het tonen op de website van Opdrachtnemer, sociale media of opname in een portfolioboek.
 5. Het is niet toegestaan foto’s zelf digitaal te veranderen dan wel aan te passen, of een andere uitsnede te maken.
  Indien door Opdrachtnemer toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

14        Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

 1. Wanneer de geleverde foto’s door Opdrachtgever gebruikt worden voor persberichten, dan dient de naam van de fotograaf duidelijk bij een gebruikte foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen.
 2. De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een foto altijd de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

15        Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

16        Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

17        Faillissement/surséance

 1. Zowel Opdrachtnemer als de Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het recht de verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

18        Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
  2. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
 2. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 6. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

19        Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

20        Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

21        Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

22        Wijzigingen

 1. Anders Verbeeld is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Anders Verbeeld van tevoren met de opdrachtgever bespreken.

Hoorn, 19-08-2020

Delen? Graag!